W Quale dzielimy się tym co najlepsze, a teraz zachęcamy Was, abyście podzielili się jednorożcem, za co Was sowicie nagrodzimy.

Zarezerwujcie stolik w Quale, zabierzcie ze sobą co najmniej jedną osobę, a podczas wizyty podarujcie jej jednorożca w obecności kelnera.
Skąd takiego wytrzasnąć? Może być kupiony w sklepie, może być wycięty z papieru, wydrukowany lub złożony metodą origami.

Warto zdobyć się na ten gest i podzielić się w Quale jednorożcem, bo…
– pierwsze trzy osoby, które podarują jednorożca otrzymają karty klubowe Quale Premium VIP, uprawniającej do zniżek 25% na dania z karty i 10% na napoje
– pierwszych siedem osób, które podarują jednorożca otrzyma karty klubowe Quale VIP, uprawniającej do zniżki 25% na dania z karty.
– pozostałych czterdzieści osób, które podarują jednorożca otrzyma karty klubowe Quale, uprawniającej do zniżki 15% na dania z karty

REGULAMIN KONKURSU „PODARUJ JEDNOROŻCA W QUALE”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs został zorganizowany pod nazwą „PODARUJ JEDNOROŻCA W QUALE” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest April Gastronomy Dariusz Sojka Sp.j., z siedzibą przy ulicy Narutowicza 48 w Łodzi.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony www.qualerestaurant.pl od dnia publikacji regulaminu tj. od dnia 25.02.2020 roku do 31.03.2020.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i co najmniej w dniu rezerwacji ma ukończone 18 lat
b) nie jest pracownikiem Organizatora
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora

§ 3
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) wejdzie na stronę Organizatora www.qualerestaurant.pl i zanotuje lub zapamięta, na których podstronach wyżej wspomnianej strony www znajdują się jednorożce.
c) zrobi rezerwację telefoniczną lub e-mailową w restauracji Quale (Łódź, ul Narutowicza 48), na dowolnie wybraną godzinę w standardowych godzinach pracy restauracji w dowolnym dniu, lecz nie później niż 31 marca 2020r.
d) pojawi się w restauracji z dowolną ilością osób w umówionym terminie rezerwacji, zamówi dowolną ilość produktów dostępnych w danym czasie w menu lub na barze.
e) przekaże w obecności Organizatora (kelner, barman) jednej z osób jednorożca (kupionego w dowolnym sklepie, wydrukowanego, narysowanego lub złożonego origami). Można skorzystać ze wzorów pod regulaminem.

§ 4
NAGRODY

1.Nagrodami w Konkursie są:
a) dla pierwszych trzech osób, które zrobią wszystkie wymienione § 3 czynności i znajdą cztery jednorożce – karty klubowe Quale Premium VIP, uprawniającej do zniżek 25% na dania z karty i 10% na napoje.
b) dla pierwszych siedmiu osób, które zrobią wszystkie wymienione § 3 czynności i znajdą trzy jednorożce – karty klubowe Quale VIP, uprawniającej do zniżki 25% na dania z karty.
c) dla pierwszych czterdziestu osób, które zrobią wszystkie wymienione § 3 czynności i znajdą dwa jednorożce – karty klubowe Quale, uprawniającej do zniżki 15% na dania z karty.

2. Karty zostaną wręczone i zniżka udzielona od razu na zamówione w dniu rezerwacji dania, oraz przy każdej późniejszej wizycie, pod warunkiem okazania jej przed poproszeniem o rachunek

Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, tj. Podarować w restauracji jednorożca.

§ 5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego niezbędnych do wystawienia karty klubowej

2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celach marketingowych. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 6
REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres biuro@qualerestaurant.pl lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora 2

2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj. https://qualerestaurant.pl/znajdz-jednorozce/.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.